Kategorie

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Instrukcja zwrotu towaru:
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Zwrot w sklepie internetowym
Wypełnij formularz zwrotu  zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij go na adres sklep@mako.pl lub prześlij jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie na adres sklep@mako.pl maila) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzysz sobie zwrócić. Dołącz dowód zakupu, aby dokonać zwrotu towaru.

Po otrzymaniu formularza zwrotu / oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedający prześle kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:

A. Wysyłkowo na adres sklepu internetowego
Towar należy zwrócić przesyłając go wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów na niżej podany adres:
Mako Polska Sp. z o.o.

ul.Wrobela 6 30-798 Kraków

W miarę możliwości do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu lub jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Znacznie ułatwi to proces zwrotu produktu.   REKLAMACJE
W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez wypełnienie formularza reklamacji  dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego.

Prosimy o wypełnionego formularza reklamacji  bądź też  oświadczenia o składanej reklamacji, wraz z załączeniem zdjęć reklamowanego produktu i dowodem zakupu. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: sklep@mako.pl.

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji można również przesłać na własny koszt na adres:
Mako Polska Sp. z o.o.

ul.Wrobela 6 30-798 Kraków

Zgłoszona wada Towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność Towaru istniała w chwili jego wydania, czy też powstała wskutek nieprawidłowego przechowywania Towaru lub jego niewłaściwego użycia. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Towar dostarczony do Sprzedawcy zostanie odesłany Kupującemu na koszt Sprzedającego.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie  14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia  reklamacji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub pisemnie. Dla celów usprawnienia procesu reklamacji Klient powinien przekazać  zdjęcia Towaru Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji / oświadczeniem o składanej reklamacji lub przesłać towar Sprzedawcy na własny koszt wraz z formularzem reklamacji / oświadczeniem o składanej reklamacji.

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Legenda:
* dotyczy Klientów, będących konsumentami